Mobilná verzia stránky je momentálne nedostupná, je možné, že zobrazenie nebude správne, na náprave pracujeme.
Ďakujeme za pochopenie. Tím LAURA GOLD :)

SÚŤAŽ

Princíp akcie:


1.     Účastníkom súťaže sa stáva ten, kto má trvalý pobyt v SR a ČR a v čase trvania súťaže si zakúpi svadobné obrúčky

         značky Laura Gold, u našich partnerov z predajnej siete, v showroom Laura Gold alebo na výstavách v stánku Laura Gold.

2.     Po prebratí vyrobených obrúčok získa zákazník SÚŤAŽNÝ KUPÓN.

3.     Súťažný kupón musí súťažiaci podľa pokynov z kupónu zaregistrovať  do 15.6.2017 na internetovej stránke www.sutaz.lauragold.sk

4.     Výsledky súťaže budú uverejnené 15.6.2017 na stránke www.lauragold.sk a na facebookovej stránke lauragoldsk.

5.     Víťazov súťaže budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedenom pri registrácií kupónu najneskôr do 19.6.2017.

PODMIENKY SÚŤAŽE LAURA GOLD:

1. Účelom súťaže je reklama a propagácia produktov značky Laura Gold.

2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Laura Gold, s.r.o.

3. Začiatok súťaže je dňa 20. 1. 2017 a účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť v období od 20. 1. 2017 do 30. 4. 2017. 

4. Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

5. Do súťaže sú zahrnuté svadobné obrúčky ponúkané spoločnosťou Laura Gold, s.r.o., nevzťahuje sa na šperky Laura Gold.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každý kto má adresu trvalého pobytu na Slovensku a v Českej republike, okrem zamestnancov organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkej rodiny podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

7. Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži, teda zaregistruje na webovej stránke www.sutaz.lauragold.sk svoj SÚŤAŽNÝ KUPÓN, ktorý dostane spolu s vyrobenými obrúčkami značky Laura Gold. Podmienkou je aby boli obrúčky zakúpené - objednané od 20.1. 2017 do 30.4.2017 a kupón, ktorý dostane zákazník zaregistrovaný do 15.6.2017. 

Do súťaže sa zaradí každý, kto splnil uvedené podmienky.

8. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát počas celého trvania súťaže.

9. Do žrebovania o vecné ceny budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v bode 6. a 7. v týchto Podmienkach.

10. Pre kontrolu v prípade výhry je potrebné uchovať súťažný kupón.

11. Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude konať 15.6.2017. Výsledky žrebovania budú uverejnené na webovej a facebook stránke organizátora.

12. Výhry:

  1. cena: 100% zľava na objednané svadobné obrúčky - zľava 100% sa vzťahuje na obrúčky, 

ktoré boli objednané v čase trvania akcie. Po predložení daňového dokladu (faktúra/bloček) zo zakúpených obrúčok bude vrátená 100% suma zákazníkovi na osobné číslo účtu.

  2. cena: Poukaz na šperky v hodnote 300,-€. Tento poukaz je možné využiť na celý sortiment šperkov Laura Gold uvedených na webovej stránke www.lauragold.sk/sperky-e-shop .

  3. cena: Fotoaparát značky Panasonic DMC SZ10 v hodnote 150,-€.

13. Výhercov žrebovania bude organizátor informovať prostredníctvom e-mailu. Tento e-mail bude zaslaný najneskôr do 19.6.2017 a bude obsahovať podrobné informácie o termíne, spôsobe a mieste prevzatia, kde si bude môcť každý takto informovaný účastník vyzdvihnúť svoju výhru. 

14. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa bodu 6. a 7. týchto Podmienok, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

15. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčená.

16. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

17. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla, e-mailu a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely.

18. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.lauragold.sk/sutaz

19. Laura Gold, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne, v odôvodnenom prípade akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Ďalej si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie. Účastník akcie súhlasí s prípadným obstaraním fotografií pre marketingové účely spoločnosti Laura Gold, s.r.o.. Tlačová chyba vyhradená. 

Zmeny akcie sú účinné dňom ich zverejnenia na www.lauragold.sk .