FAQ

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvárané osobne v showroom Laura Gold alebo sprostredkovane cez partnerské klenotníctva spolupracujúce s Laura Gold s.r.o., pokiaľ tieto nemajú vlastný reklamačný poriadok.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť:
LAURA GOLD  s.r.o.
so sídlom : Javorie 269 Trenčianska Turná 913 21
IČO : 46770276
IČ DPH : 2023558449
DIČ : SK2023558449
E-mail : lauragold@lauragold.sk
tel. číslo : +421 32 6585429

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 26641/R

(ďalej len Laura Gold alebo Predávajúci) týmto reklamačným poriadkom v súlade s§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môžu reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.lauragold.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

3. Ak je kupujúcim osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, teda ak kupujúci nie je spotrebiteľom, nevzťahujú sa na neho ustanovenia tohto reklamačného poriadku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1. Zlatníctvo Laura Gold zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar (svadobné obrúčky) pri prevzatí kupujúcim ( 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( 621 Občianskeho zákazníka).

3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( 627 Občianskeho zákonníka).

4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. Predávajúci nezodpovedá za vady:
a) spôsobené mechanickým poškodením obrúčok spôsobeným kupujúcim ( poškriabanie obrúčok, rozbitie kameňa, zdeformovanie obrúčok, prasknutie obrúčok, poškodenia obrúčok prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch a iné),
b) nesprávnym zaobchádzaním s obrúčkami,
c) na obrúčky poškodené bežným nosením (prirodzené opotrebenie),
d) na vypadnutie kameňa alebo briliantu, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na kameň, a pod.),
e) obrúčky znehodnotené pri zanedbaní starostlivosti a pri nedodržaní pokynov uvedených v Pokynoch pre riadnu starostlivosť v časti VI.

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú vadu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Predávajúci vybaví reklamáciu len na obrúčky, ktoré boli správne používané, bez mechanického poškodenia, prejavila sa na nich v záručnej dobe výrobná vada a spolu s obrúčkami predloží kupujúci faktúru, certifikát pravosti a vyplnený reklamačný formulár zobrazený na stránke www.lauragold.sk , časť Informácie – Reklamačný formulár.

6. Obrúčky z bieleho zlata môžu nosením zožltnúť. Je to preto, že zliatin bieleho zlata používaného k výrobe je viac druhov. Prírodná farba zlata je len žltá. Biele zlato vzniká zliatím rýdzeho žltého zlata s obyčajnými kovmi bielej farby. Šperky z bieleho zlata sa poťahujú tenkou vrstvou rhódia. Rhódium je platinový kov, ktorý ma jasnú bielu farbu. Na šperk sa nanáša galvanizáciou. Obrúčka z bieleho zlata, ako každý iný šperk, sa nosením opotrebúva. Postupne sa z nej vytratí biele rhódium a na povrchu sa objaví pôvodná zlato-žltá farba zlata.

MIESTO UPLATNENIA PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistený vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je obrúčka s vadou naďalej používaná kupujúcim, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v prevádzkarni predávajúceho, poštou – zaslaním obrúčok na adresu Predávajúceho alebo osobne – doručením tovaru na adresu Predávajúceho.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, že tovar bol kúpený od Predávajúceho. V opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je na stránke www.lauragold.sk v časti Informácie – reklamačný formulár.

2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaslať aj faktúru, alebo jej kópiu, ktorú obdržal s objednaným tovarom.

3. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. Vybavením reklamácie, je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva prevzatie plnenia alebo je odôvodnené zamietnutie (§ 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa.

4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie(§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je Potvrdenie o vybavení opravy.

7. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).
11. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu obrúčok, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

12. Tovar z reklamácie je zasielaný Kupujúcemu na uvedenú adresu prostredníctvom kuriérskej služby na dobierku, kde je zaúčtovaná suma poštovného v rámci Slovenskej republiky 5,- EUR bez DPH a v rámci Českej republiky 10,00 EUR bez DPH. Možnosť bezplatného vyzdvihnutia je v reklamačnom centre Laura Gold v sídle spoločnosti.

NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ

1. Svadobné obrúčky nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom prostredí, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí.

2. Zabráňte aby nedošlo ku styku obrúčok s vodou (obyčajnou, sladkou, slanou), saponátmi, lakom na vlasy, parfumom a inými chemickými prostriedkami.

3. Povrch obrúčok môže reagovať aj na ľudský pot oxidáciou povrchu.

4. U obrúčok povrchovo upravovaných (napr. matovaním, pieskovaním, zlátením alebo rhódiovaním) dochádza denným nosením k ošúchaniu povrchovej úpravy, čo je spôsobené opotrebením tovaru. Takéto obrúčky je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a nesmú prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami, alebo chemikáliami. Pri čistení obrúčok s farebnou úpravou použite iba suchú, mäkkú handričku.

5. Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia obrúčok prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame obrúčky ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu.

6. Svadobné obrúčky na povrchu rhódiované veľmi rýchlo reagujú na vplyvy vonkajšieho prostredia zmenou farby alebo stratením lesku. Už malá prítomnosť nevhodných chemických látok spôsobuje ich černenie. Zvlášť citlivé sú na prítomnosť síry. Z organických látok je to napr. ľudský pot. Pot má u každého iné zloženie, a preto niekomu šperky černejú a niekomu nie.

7. Zlaté a strieborné obrúčky noste vždy a výlučne samostatne, nikdy nie spolu s inými šperkmi.

8. Obrúčky s osadenými kameňmi nevkladajte do horúcej vody.

9. Brilianty a drahé kamene patria medzi najtvrdší nerast a ľahko môžu poškriabať ostatné šperky. Pre obrúčky osadené briliantmi je preto mimoriadne dôležité, aby boli uchovávané oddelene a samostatne v mäkkom vrecúšku alebo krabičke. Brilianty chráňte pred mastnotou. Nevystavujte ich prudkým zmenám teploty.

10. Udržiavanie a čistenie obrúčok v domácich podmienkach sa dajú čistiť prípravkami, ktoré je možné zakúpiť v klenotníctvach, drogeriách a v špecializovaných predajniach. Sú to čistiace kvapaliny a handričky. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návody na použitie. Neodporúčame použitie handričiek na obrúčky, ktorých povrch je matovaný alebo jemne gravírovaný. Takáto úprava sa môže veľmi ľahko poškodiť.
11. Ak sa aj napriek všetkému dodržiavaniu vyššie uvedených zásad stane, že sa obrúčky poškodia, v žiadnom prípade sa ich nepokúšajte opravovať doma, ale odneste, alebo zašlite ich do predajne, kde ste ich zakúpili. Ak sa bude jednať o výrobnú vadu, budú Vám bezplatne opravené a po dobu, čo boli v oprave, Vám bude predĺžená záručná doba. Pri mechanickom či inom poškodení, na ktoré sa záruka nevzťahuje, alebo ak je obrúčka po záruke, obrúčky Vám opravíme podľa aktuálneho cenníka.

12. Obrúčky skladujte v priestoroch bez agresívnych chemikálií. Najlepšie v šperkovniciach alebo v samostatných krabičkách na to určených – vystlaných mäkkou látkou (napr. zamat, hodváb) – predídete tak ich poškriabaniu alebo ošúchaniu. Pred odložením ich utrite mäkkou handričkou.

DOŽIVOTNÝ BEZPLATNÝ SERVIS

Každý zákazník, ktorý si zakúpi svadobné obrúčky Laura Gold obdrží k svojim obrúčkam certifikát pravosti s jedinečným sériovým číslom.

Sériové číslo slúži pre vyplnenie registračného formulára na stránke www.lauragold.sk – sekcia Informácie – Registrácia certifikátu.

Po zaregistrovaní má Kupujúci automaticky možnosť si uplatniť BEZPLATNÝ doživotný servis, avšak najskôr po dvoch rokoch od zakúpenia zlatých obrúčok a následne v intervale každých 24 mesiacov od zrealizovania posledného bezplatného servisu.

A to doručením obrúčok spolu s originálom alebo kópiou certifikátu na adresu, kde ste obrúčky zakúpili alebo doručením priamo k nám poštou ako cennú zásielku alebo osobne na vyššie uvedenú adresu servisného centra.

*Adresa servisného centra Laura Gold je zhodná so sídlom spoločnosti.

Bezplatný servis bude vybavený do 30 dní odo dňa prijatia obrúčok do servisu. Po zrealizovaní bezplatných opráv sú obrúčky následne zaslané na adresu Kupujúceho alebo osobne odovzdané u predávajúceho.

Váš certifikát si môžete zaregistrovať maximálne do 60 dní odo dňa odoslania objednávky od výrobcu t.j. LAURA GOLD.

Doživotný bezplatný servis zahŕňa:

  • Obnovu povrchovej úpravy.
  • Dôkladné vyčistenie obrúčok.
  • Kontrolu osadených kamienkov.
  • Uvedenie do pôvodného stavu v maximálnej možnej miere.

POZOR! Doživotný bezplatný servis nezahŕňa rhódiovanie obrúčok. 

Máte otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás, s radosťou Vám zodpovieme doplňujúce otázky.